De Wit-Konings Dakspecialist

Advies regelingen en voorschriften

Advies regelingen en voorschriften bij renovatie

 • Asbestinventarisatie
 • Regelgeving rond renovatie van bestaande woningen.
 • Energiewijzer en energieneutraal bouwen.

Regelgeving uit het bouwbesluit

Sinds 1 januari 2015 werd ‘de ingrijpende energetische renovatie’ ingevoerd voor werkzaamheden aan bestaande gebouwen met stedenbouwkundige vergunning of melding vanaf die datum. Daarnaast zijn er voor een gewone renovatie minimale voorwaarden voor welbepaalde technische installaties in bestaande gebouwen.
In de praktijk is dit niet altijd zo eenduidig. Bij de start van een project is vaak nog niet duidelijk of het om een gewone of ingrijpende renovatie zal gaan, maar dat vraagt wel een heel ander eisenpakket en aanpak

Naast energieprestatie-eisen voor nieuwbouw gelden er ook eisen bij renovaties. Onderstaande uiteenzetting is een samenvatting van de wettelijke eisen voor renovaties in het Bouwbesluit. Voor de formele wettekst en toelichtingen gaat u naar www.bouwbesluitonline.nl.

Wettelijke eisen

Het Bouwbesluit stelt eisen aan:

 • Renovatie
 • Renovatie met vernieuwen of vervangen van isolatielagen
 • Ingrijpende renovatie
 • Verbouw met aanpassing van het technisch bouwsysteem (installatie)

Renovatie
Renoveren is het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of het vergroten van een bouwwerk. Volgens het Bouwbesluit, artikel 5.6 lid 1, geldt voor thermische isolatie het rechtens verkregen niveau, met als ondergrens Rc = 1,3 m2K/W. Voor de luchtvolumestroom geldt het rechtens verkregen niveau.

Renovatie van isolatielagen
Artikel 5.6, lid 2 in het Bouwbesluit luidt: Thermische isolatie Rc minimaal 2,5 vloer / 1,3 gevel / 2 m2K/W dak /U maximaal 2,2 W/m2K voor gemiddelde van ramen, deuren, etc., of het rechtens verkregen niveau indien dit een betere energieprestatie heeft.

Ingrijpende renovatie
Een ingrijpende renovatie is het geheel oprichten of geheel vernieuwen van een hoofd dak of van een bijbehorend bouwwerk, als bedoeld in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht. Er is sprake van een ingrijpende renovatie indien meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil (bepaald volgens ISSO 75.1, uitgave juli 2014) wordt vernieuwd, veranderd of vergroot, en deze vernieuwing, verandering of vergroting de integrale gebouwschil betreft.

Art 5.6, lid 3 (Bb) - Thermische isolatie (zie tabel 5.1 Bb: Rc minimaal 3,5 vloer / 4,5 gevel
Art 5.6, lid 4 (Bb) - / 6 m2K/W dak /U maximaal 1,65 W/m2K voor gemiddelde van ramen, deuren, etc.

Voor de luchtvolumestroom geldt het rechtens verkregen niveau.

Verbouw met aanpassing van het technisch bouwsysteem (installatie).
Een (gedeeltelijke) vernieuwing, verandering of vergroting van het technisch bouwsysteem (installatie) systeemrendementen (artikel 6.55 Bb, tabel 6.55). Met als eisen:

 • Verwarmingssysteem voor woonfunctie, niet lokaal - 0,71
 • Verwarmingssysteem overige functies, niet lokaal - 0,65
 • Lokaal verwarmingssysteem - 0,63
 • Warmtapwatersysteem - 0,29
 • Koelsysteem - 0,75
 • Ventilatiesysteem met ventilatorcapaciteit > 5000 m3/h, uitgedrukt in 2,50W/(dm3/s)

Met zonnepanelen en –collectoren kunt u hierin ook moduleren.

Bij een ingrijpende renovatie gelden, voor de delen van de bouwschil die ingrijpend worden gerenoveerd, de nieuwbouwvoorschriften uit artikel 5.3 lid 1 t/m 7. Dit betekent een Rc-waarde van 6,0 m²K/W voor een dak, een Rc van 4,5 m²K/W voor gevels en een Rc van 3,5 m²K/W voor een vloer. Voor ramen, deuren en kozijnen die onderdeel zijn van de ingrijpende renovatie geldt een maximale U-waarde van 2,2 W/m²K met een gemiddelde van 1,65 W/m²K/W voor de te renoveren gevelopeningen. Van belang hierbij is het verschil tussen dit voorschrift en het tweede lid. Wordt alleen de isolatie vervangen dan geldt het tweede lid en de daar genoemde minimale waarden. Wordt de drager van de isolatie (deels) mee vervangen, dan kan sprake zijn van een ingrijpende renovatie en dan gelden voor dat specifieke deel dus de nieuwbouweisen. Het na-isoleren van een ongeïsoleerd dak (/gevel/vloer): De eis is hierbij afhankelijk van of er wel of geen sprake is van een ingrijpende renovatie. Bij een ingrijpende renovatie geldt conform artikel 5.6 lid 4 de nieuwbouweis (Rc > 6,0 m²K/W voor een dak). Als er geen sprake is van een ingrijpende renovatie, geldt op grond van artikel 5.6 lid 1 een minimale Rc-waarde van 1,3 m²K/W. Artikel 5.6 lid 2 is niet van toepassing. Specifiek voor woonfuncties gelden de volgende uitzonderingen op bovenstaande: Nieuwe uitbouw of nieuw bijgebouw bij bestaande woning: Van toepassing: artikel 5.6, lid 3. De nieuwbouwvoorschriften uit artikel 5.3, lid 1 tot en met 7 gelden. Dit betekent dat het dak van de uitbouw een Rc-waarde van 6,0 m²K/W moet hebben, de gevels een Rc van 4,5 m²K/W en de vloer een Rc van 3,5 m²K/W. Voor de ramen, deuren en kozijnen van de uitbouw geldt een maximale U-waarde van 2,2 W/m²K met een gemiddelde van 1,65 W/m²K/W voor de uitbreiding. Plaatsen van nieuwe dakkapel op bestaande woning: Van toepassing: artikel 5.6, lid 3. De nieuwbouwvoorschriften uit artikel 5.3, lid 1 tot en met 7 gelden. Dit betekent dat het dak van de dakkapel een Rc-waarde van 6,0 m²K/W moet hebben. De zijwangen moeten een U-waarde van maximaal 1,65 W/m²K hebben. Voor de ramen en kozijnen van de dakkapel geldt een maximale U-waarde van 2,2 W/m²K met een gemiddelde van 1,65 W/ m²K/W.

Asbest Inventarisatie
Voor woningen gebouwd voor 1993 is een asbestinventarisatie nodig voordat er een dakrenovatie uitgevoerd mag worden. In de praktijk wordt hier weinig tot geen gevolg aan gegeven.

Energie labels
Misschien weet u dat het woningwaarderingsstelsel gaat veranderen en dat de energieprestatie van een woning mee gaat tellen bij de verkoop- en / of huurprijs. Dit gaat op termijn zeker gevolgen hebben. Een woning met een hoog energielabel wordt hoger gewaardeerd dan een woning met een lager energielabel. En levert dus meer op. Dat is nóg een voordeel van renoveren.

Ruimte winnen is natuurlijk niet uw enige voordeel. Goede na-isolatie bij renovatie betekent ook dat uw woning of woningbestand in waarde vermeerdert. U zorgt zo voor meer wooncomfort. Bovendien brengt u met de thermische renovatie de EPC van de woning naar beneden.

De belangrijkste producteigenschappen bij renovatie

 • Beste lambdawaarde vanaf 0,020 W/m.K (zo laag mogelijke warmteoverdracht)
 • Het dunste isolatiemateriaal op de markt
 • Goede brandveilige eigenschappen
 • Milieuvriendelijk.

Passief bouwen

Hoe logisch is passief bouwen?

In de 19e eeuw had iedereen een hout- of kolenkachel, die in de 20e eeuw is vervangen door steeds ingewikkeld wordende installaties. In Nederland is de moederhaard op gas geëvalueerd tot de alom gekende CV ketel.
Deze verwarmt de binnenlucht die daarna door de ventilatiebox weer naar buiten wordt geblazen, dit is een continu proces en daarom niet heel efficiënt zou je zeggen. Toen is bedacht die ventilatie vraaggestuurd te maken en de CV ketel te vervangen door een warmtepomp met laagtemperatuurverwarming, het liefst laten we die systemen nog met elkaar ‘praten’. Eind 20e, begin 21e eeuw zitten we met weinig comfortabele, nog steeds kierende woningen die steeds afhankelijker worden van techniek en per saldo nog steeds behoorlijk wat (elektrische-) energie verbruiken.
Naast de afhankelijkheid van die installaties wordt ook nog, de in de zomer opgewekte zonnestroom, gesaldeerd met grijze stoom die we in de winter gebruiken. Nog steeds niet ideaal dus. Het alternatief is het extra goed isoleren en kierdicht maken van de schil. Hierdoor houd je met minimale installaties, gebruik makend van passieve zonne-energie en interne warmtebronnen de temperatuur in een gebouw vrijwel constant: Passief dus!

Passief bouwen is niet duurder
In het de door ons omringende landen is passief bouwen al standaard en in geval van nieuwbouw -door de grote keuze in materialen- niet per definitie duurder dan een traditioneel gebouwd gebouw. Bij renovatie ligt dit, ondanks de soepelere norm, anders dan bij nieuwbouw. Passief renoveren is over de gehele gebruiksduur gerekend vaak niet duurder, maar qua investering vaak wel. Bij de bepaling van de total costs of ownership worden ook onderhoudskosten en vervanging van installaties meegenomen waarbij de passieve bouwwijze in het voordeel is.
Dit geldt natuurlijk ook voor nieuwbouw waardoor bij gelijke bouwkosten de exploitatie altijd in het voordeel van een Passief gebouw uitvallen. Aan isolatie en kierdichting heb je nu eenmaal geen onderhoud en deze gaan net zo lang mee als de gebruiksduur van het gebouw.

Een passief gebouw is extra goed geïsoleerd, kierdicht uitgevoerd en voorzien van drievoudig glas. De eerste winst zit immers in warmte die in het stookseizoen wordt vastgehouden en niet verloren gaat.
Een passief gebouw kan met vrijwel alle materialen en constructiemethoden worden gerealiseerd, waarbij naarmate er meer massa van materialen binnen de isolatie aangebracht wordt, deze warmte opslaan en hiermee de temperatuur in het gebouw stabiliseert.
De passieve bouwmethode zegt niets over het materiaalgebruik maar gaat over het netto energieverbruik per vierkante meter en het maximale primaire energieverbruik per jaar. De schil van het gebouw kan derhalve met synthetische-, minerale- of biobased (isolatie-) materiaal worden gebouwd en geïsoleerd. Er kan voor een ademende (zogenaamde damp diffusie open) of niet ademende gebouwschil worden gekozen.
Passieve gebouwen zijn voorzien van zeer goede ventilatiesystemen met warmteterugwinning. Door een bijzondere ventilatie-installatie wordt steeds evenveel verse lucht ingebracht als vuile lucht wordt afgezogen. Daardoor kan de warmte van de verwarmde binnenlucht in het stookseizoen worden overgedragen aan de binnengebrachte frisse buitenlucht. Dit is een beproefde techniek die in het buitenland al decennia lang standaard wordt toegepast.
Een passief gebouw wordt op het zuiden georiënteerd. Afwijken van 20 tot 30 graden van het zuivere zuiden zijn nog toegestaan. De zuid oriëntatie maakt benutting van passieve zonnewarmte in het stookseizoen mogelijk. Maar in de zomer is die zuid oriëntatie nog belangrijker om oververhitting te voorkomen. De zonnebaan heeft hiervoor een interessant ingebouwd regelmechanisme. In het zuiden staat de zon in de winter veel lager aan de hemel dan in de zomer. Daardoor kan de winterzon gemakkelijk binnen komen en kan ongewenste zomerzon gemakkelijk worden buiten gehouden.
Een passief gebouw heeft grote ramen aan de zuidkant en vaak kleinere ramen aan de noordzijde en is compact gebouwd om de hoeveelheid geveloppervlak zo beperkt mogelijk te houden.
Een passief gebouw heeft ook interne zonering. Dat wil zeggen dat ruimten waar warmte gewenst is aan de zuidkant liggen. Dat zijn: woonkamers, kinderkamers en dergelijke dus aan de zuidkant. Ruimten die warmte produceren of geen warmte nodig hebben liggen aan de noordkant. Dat zijn: keukens, trappenhuizen, bergplaatsen, garages en dergelijke.

Waarom kiezen voor De Wit-Konings Dakspecialist?

 • Bouwkundig advies
 • Eén aanspreekpunt
Eigen mensen Wij werken met eigen vakmannen en zonder onderaannemers
Vaste prijs Vaste prijs, geen meerwerk of extra werk zonder overleg
100% tevredenheidsgarantie Wij zijn pas klaar als u tevreden bent
Geen voorafbetaling Bij ons betaalt u gewoon achteraf, wel zo prettig
100% gecertificeerd Wij voldoen aan alle certificeringen zoals NVBU, VCA & HHD
Totale ontzorging Wij regelen alles van A tot Z, zo zijn alleen wij verantwoordelijk
Eigen mensen Wij werken met eigen vakmannen en zonder onderaannemers
Vaste prijs Vaste prijs, geen meerwerk of extra werk zonder overleg
100% tevredenheidsgarantie Wij zijn pas klaar als u tevreden bent
Geen voorafbetaling Bij ons betaalt u gewoon achteraf, wel zo prettig
100% gecertificeerd Wij voldoen aan alle certificeringen zoals NVBU, VCA & HHD
Totale ontzorging Wij regelen alles van A tot Z, zo zijn alleen wij verantwoordelijk
banner